Kostrena :: Jesen u Kostreni 2 :: Narodna čitaonica Kostrena
Mena?erija


11.10.2009.
20:00h
Mena?erija

Narodna ?itaonica Kostrena

 
 
 
 
Re?ija: Anica Tomi?
Igraju:
Edita Kara?ole
Andreja Blagojevi?
Damir Orli?
Dra?en Mikuli?
Design svjetla: Dalibor Fugo?i?
Voditelj tona: Aleksandar Jovanovi?
Inspicijentica: Marija Geml
Dramaturgija: Jelena Kova?i?
Izbor i umjetni?ka obrada glazbe: Frano ?urovi?
Predstava je ostvarena uz financijsku pomo? Odjela gradske uprave za kulturu Grada Rijeke.
New European Theatre Association
HKD Teatar Rijeka clan je medunarodne kazali?ne mre?e New European Theatre Association NETA
Premijera: 11. o?ujka 2009. HKD Su?ak
Mena?erija Mena?erija Mena?erija Mena?erija
Razmi?ljale smo o obitelji. Ponovno. Nastavljamo tamo gdje smo stale ili tamo gdje smo po?ele. Ovoga puta bez ratne traume. Ovoga puta inspirirane posljednjim prizorima Williamsove Staklene mena?erije. Likovi su isti, re?enice su druga?ije. Jedan prizor mo?da posljednje obiteljske ve?ere postaje mjesto raspada. Majka, k?er i sin. I gost. Koji bi mogao biti njihov razlog ?ivljenja. Ali on to ne?e postati. Jer smo i ovaj put razmi?ljale o pukotinama svakodnevnih razgovora, o ?utnji i stankama, o zagu?ljivim sobama i zatvorenim prozorima, ali i neostvarenim ?eljama. Likovi ponovno izgovaraju toliko puta izgovorene re?enice, koje ih onda sasvim slu?ajno ili namjerno rastvaraju u ekstremne emocije. Tako postavljaju?i pitanja o nama samima, ali i o onima koji nam stoje nasuprot. U ?ivotu i u kazali?tu.
Anica Tomi? i Jelena Kova?i?
Autorski projekt redateljsko – dramatur?kog tima Anice Tomi? i Jelene Kova?i? radnog naslova Mena?erija inspiriran je posljednjim prizorima drame Staklena mena?erija Tennessee Williamsa. Situaciju obiteljske ve?ere istovremeno razara i dr?i na okupu pojava dugo o?ekivanog gosta kroz kojega se neprestano obnavlja ?elja za Drugim. Kroz pukotine svakodnevnih razgovora sastavljenih od bezbroj puta izgovorenih re?enica probija se ekstremna emocionalnost koja likove zati?e nespremne. Bave?i se i dalje obiteljskom zajednicom kojoj prijeti uni?tenje, autorice ovoga puta propituju sposobnost kazali?ta da u situaciji supostojanja gledatelja i glumca podnese iskrenu emocionalnost koja gledatelja suo?ava s istinskom ranjivo??u simuliranih likova i gluma?kih tijela.
Anica Tomi? (Zagreb,1980). Redateljica i glumica. Diplomirala je kazali?nu re?iju i radiofoniju na ADU, te komparativnu knji?evnost i kroatistiku na FF u Zagrebu. Bila je stipendistica Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten, te semestralna stipendistica IUP-a, SAD.
Kao glumica nastupa u kazali?tu, na filmu i televiziji: Sudnji dan , Gorke suze Petre von Kant, Tillina kutija, Veliki me?tar sviju hulja, Kamov smrtopis, Sedmorica protiv Tebe , Mrtvi kutevi ( HRT), Ku?kini sinovi, Didona i Eneja/Smrt u Veneciji/Kuga itd.
Profesionalne re?ije: Imitatori glasova (&TD); Ku?kini sinovi ( &TD), Grga Cvarak (DK Dubrava), Gra?ak na zrnu kraljevne (TNT), Kuga (&TD), Cirkuski sloni? Charlie(Kazali?te),Piratska akademija (TNT), Oprostite, mogu li vam ispri?ati...? (ZKM).
Koautorica je tekstova: Imitatori glasova, Ku?kini sinovi, Grga Cvarak, Kraljia Ve?ma?ina, Oprostite mogu li vam ispri?ati..?.
EDITA KARA?OLE je diplomirala na ADU u Zagrebu. Bila je dugogodi?nja istaknuta prvakinja HNK Ivana pl. Zajca u Rijeci, gdje je odigrala preko 150 glavnih uloga klasi?nog i suvremenog repertoara. Od samoga osnutka igra u projektima HKD Teatra Rijeka, predaje opernu glumu na podru?nom odjeljenju Glazbene akademije u Rijeci. Dobitnica je niza strukovnih nagrada, me?u kojima i Nagrade hrvatskoga glumi?ta, Nagrade Grada Rijeke a vi?estruko je nagra?ivana na doma?im i inozemnim festivalima.
ANDREJA BLAGOJEVI? je diplomirana dramska glumica. Dvadeset godina kontinuirano radi u kazali?tu na hrvatskom i talijanskom jeziku. Stalna je ?lanica HNK Ivana pl. Zajca u Rijeci, a ?esto sura?uje i s HKD Teatrom Rijeka. Dobitnica je brojnih strukovnih nagrada me?u kojima i Nagrade hrvatskog glumi?ta za glavnu ?ensku ulogu u predstavi Zlo?in na kozjem otoku. Ima raznoliko iskustvo igranja u Italiji; u nekolicini kazali?nih predstava te dugometra?nih filmova i TV serija.
DAMIR ORLI?, ro?en 1976. u Zagrebu. 2001. je diplomirao glumu na ADU u Zagrebu. Stalni je ?lan HNK “Ivan pl. Zajca” u Rijeci. Od 2003. stalni je suradnik i HKD Teatra u Rijeci.
DRA?EN MIKULI?, ro?en 1964. u Drinovcima (BiH). Cijelo djetinjstvo i mladost proveo je u Rijeci. Od 1991. god. nakon zavr?ene ADU u stalnom je anga?manu u HNK “Ivan pl. Zajca” u Rijeci. Glumio u vi?e od 40 predstava, na filmu, u TV serijama.
Jelena Kova?i? ro?ena je 1979. u Zagrebu. Diplomirala je Komparativnu knji?evnost i Polonistiku na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Trenutno je apsolventica odsjeka dramaturgije na Akademiji dramske umjetnosti u Zagrebu.
Na predstavama Imitatori glasova, Ku?kini sinovi, Grga Cvarak, Cirkuski sloni? Charlie, Oprostite mogu li vam ispri?ati radi kao dramturginja i koautorica tekstova. Dobitnica je rektorove nagrade za dramaturgiju predstave Imitatori glasova. Re?irala je predstavu Kraljica Ve?ma?ina u kojoj je Judita Frankovi? 2005. nominirana za nagradu hrvatskog glumi?ta za najbolje gluma?ko ostvarenje u predstavama za djecu i mlade?.
Frano ?urovi? (Dubrovnik, 1971.) Diplomirao je kompoziciju na MA u Zagrebu. Usavr?avao se u Ma?arskoj i Austriji.
Osim orkestralnih, komornih i instrumentalnih skladbi, autor je i vi?e elektroni?kih i elektroakusti?kih djela, instalacija i multimedijalnih projekata u kojima uspje?no kombinira glazbu s raznim formama vizualnih umjetnosti.
Radio je elektroniku i re?iju zvuka za balet Tramvaj zvan ?e?nja M. Tarbuka, autor je orkestracije i aran?mana za glazbu Tamare Obrovac u filmu ?to je mu?karac bez brkova H. Hribara, autor glazbe za vi?estruko nagra?ivanu predstavu Ana Karenjina (V. Senin) kao i za brojne druge predstave: Galeb, Turandot i Dundo Maroje (V. Senina), No? pjeva pjesme svoje (D. Mustafi?), Didona i Eneja/Smrt u Veneciji (O. Frlji?) itd.
Njegove skladbe izvodili su istaknuti doma?i i inozemni glazbenici, izme?u ostalih F. Gauwerky te ansambli Zagreba?ka filharmonija, Simfonijski orkestar Hrvatske vojske i dr. , a izvo?ene su u mnogim europskim zemljama i na nosa?ima zvuka uglednih hrvatskih glazbenika. Redoviti je ?lan Hrvatskog dru?tva skladatelja. Docent na Muzi?koj akademiji u Zagrebu te nosilac brojnih uglednih strukovnih nagrada i nagrada Ministarstva kulture RH.
Odlicna studija pakla obiteljskoga ?ivota
Mena?erija razotkriva dru?tvenu la? i patnicku ?udnju za boljim ?ivotom, koja se ru?i kao kula od karata jednim krivim izdisajem
Rijecki HKD Teatar, koji vec godinama pod vodstvom glumca Nenada ?egvica tra?i autore koji ce ponuditi nova citanja klasicnih tekstova na maloj sceni, bio je, cini se, logicki odabir i za autorice i za spomenuto kazali?te, koje je svjetionik rijeckoga teatarskoga ?ivota.
…ponudili su na gotovo praznoj, ogoljeloj sceni, s relativno malo scenskih pomagala ( stolica) i ne?to rekvizite istinsku, bolnu, te?ku i potresnu studiju obiteljskoga ?ivota, sa?etu u jedan sat ciste igre.
Lik Amande Wingfield, majke koja nikada nije uspjela psihicki pre?ivjeti odlazak supruga i time neprestance muci svoju djecu, sjajno je prikazala nadmocna Edita Karadole. Damir Orlic (Tom) pokazao je mladica koji doslovno puca po svim ?avovima ?eleci poput oca pobjeci iz sredine koja ga uni?tava, simbolicki bacajuci cipele u zid, odredujuci prepreke izgradene u vlastitoj savejsti, dok je vrlo filigranski, sa zanimljivim obratima ulogu bolesne kcerke Laure interpretirala Andreja Blagojevic. Najuti?aniji, no ne i zbog toga lo?iji, bio je Dra?en Mikulic kao Jim O''''Connor pojaviv?i se kao katalizator u ovom obiteljskom loncu visokog vrenja i velikih nada. Helena Braut, Vjesnik
Krik nad prazninom i u?asom egzistencije
U kontekstu aktualne situacije u hrvatskom teatru, redateljica Anica Tomic i dramaturginja Jelena Kovacic donose toliko potreban novi kazali?ni "rukopis"
Sve ono ?to se kod Williamsa mo?e i?citavati izmedu redaka, u predstavi Mena?erija izvuceno je do ekstrema. Uvijek iste recenice dobivaju poantu u zacudnim grimasama koje izra?avaju razlicite emocije – od cudenja i hvatanja zraka do bezglasna krika nad u?asom i prazninom egzistencije. Va?an katalizator ovako prenagla?enih emocija postaje glazbena podloga, koju je pomno odabrao i obradio Frano ?urovic.
Emotivni vrhunac predstave upravo je posljednja slika u kojoj inspicijentica, poput nekog dobrog andela, nudi uplakanim protagonistima papirnate maramice i topli zagrljaj, ispracajuci ih jednog po jednog s pozornice. Inspicijentica skida plavu periku i sjeda uz majku, postajuci ne?to poput majcina dvojnika u kojemu se zrcale sve majke svijeta. Prica o jednoj obitelji, u jednom tro?nom stanu u jednom malom gradu tako postaje univerzalna ljudska prica o svima nama. Kim Cuculic, Novi list
Matko Boti? - Ku?a nije dom
Redateljica Anica Tomi? i dramaturginja Jelena Kova?i? endemski su primjer kreativnog tima koji ve? desetak godina strpljivo i nenametljivo gradi svoj kazali?ni put na iznimno promi?ljenim temeljima.
U skladu s uvrije?enim na?inom funkcioniranja autorskog dvojca, Williamsov komad tek je ?irok raspon dramskog materijala iz kojega se kirur?kom precizno??u uzima ono esencijalno, u ovom slu?aju opora atmosfera poreme?enih obiteljskih odnosa kojima je tek oko?tala dru?tvena konvencija prepreka za nezaustavljivu provalu o?aja.
Sav Williamsov opori verbalizam prije dolaska ?ovjeka koji bi mogao unijeti malo radosti u njihov ?ivot, u ovoj koncepciji postaje vi?ak, pa Mena?erija po?inje in medias res, dolaskom gosta.
Gluma?ki ansambl ovoj je kazali?noj avanturi prionuo s velikim ?arom, ?to je rezultiralo ujedna?enim i dojmljivim gluma?kim kreacijama.
 
(Preuzeto sa: www.hkd-teatar.com)